RODO

ADMINISTRATOR DANYCH
Pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych w myśl rozporządzenia RODO jest firma:

Hutnik Spółka z o.o.
ul. Kościuszki 111
32-650 Kęty
tel. 33 844 6647
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000103822, NIP: 5490000888, REGON 070033769, Wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:
• telefonicznie pod numerem telefonu: 33 844 6647
• za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• listownie pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych przetwarza Państwa dane w następujących celach:
• zawarcia i wykonania umowy o świadczenie oferowanych przez firmę usług i sprzedaży towarów,
• wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi),
• dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi lub sprzedanych towarów,
• wystawianie faktur i przyjmowanie płatności,
• windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami,
• obsługa reklamacji,
• realizacja oczekiwań klienta.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych osobowych są:
• osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych zakresie realizacji umów i kontraktów handlowych,
• banki,
• zakłady ubezpieczeń,
• podmioty administracji publicznej i samorządowej,
• firmy współpracujące w zakresie obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń,
• podmioty wykonujące usługi audytu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
• dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
• sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
• ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
• usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie.

PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym terminie.

PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

INFORMACJA O PROFILOWANIU DANYCH
Nasza firma nie profiluje danych osobowych.

Z poważaniem
Zespół Hutnik Spółka z o.o.